1974-00-Richard006  Sports Day WPPS 1974-00-Richard007  Christmas Holiday - Plettenberg Bay